Általános Szerződési Feltételek - Egészségügyi Szolgáltatási Szerződéshez

A Semmelweis Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, továbbiakban, mint Szolgáltató, valamint a Szolgáltatást igénybe vevő, mint Ügyfél (továbbiakban együttesen: Felek) között létrejött egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyedi szerződésre amennyiben a Felek írásban másként nem rendelkeznek a jelen ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadók. A jelen ÁSZF az egyedi Szolgáltatási Szerződés részét képezi.

A Szolgáltató tevékenységét elsősorban a Semmelweis Egyetem Klinikáinak, orvosainak és szakdolgozóinak közreműködésével, valamint szükség esetén más budapesti egészségügyi szolgáltatók, mint közreműködők bevonásával végzi.

A Szolgáltató az általa értékesített valamennyi szolgáltatás esetén egészségügyi szolgáltatást vásárol az érintett közreműködőktől, s ezen megvásárolt egészségügyi szolgáltatás egészül ki a Szolgáltató által végzett betegútszervezési, pénzügyi, koordinációs, logisztikai, marketing és egyéb tevékenységekkel.

A Szolgáltató szolgáltatásai tehát közvetített egészségügyi szolgáltatásokat tartalmaznak, maga a Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatás megszervezését vállalja.

Fogalommeghatározások:

Árajánlat: a Szolgáltató által az Ügyfél részére megküldött, a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit és ellenértékét rögzítő dokumentum

Bérlet: többalkalmas Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogosultság

Ellátási helyszín: A Szolgáltatás nyújtására kijelölt, a Szolgáltató telephelyén lévő bármely helyiség, különösen, de nem kizárólag kezelő-, vizsgáló-, és ápoló helyiség, illetőleg műtő

Költségviselő: azon harmadik személy, aki az Ügyfél helyett a Szolgáltatásról kiállított díj megfizetésére köteles

Szolgáltató: Semmelweis Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Szolgáltatás: a Szolgáltató által mindenkor nyújtott egészségügyi ellátások, melyeket az Ügyfél igénybe vesz. Az igénybe vehető egészségügyi ellátások listáját Szolgáltató a honlapján közzé teszi

Szolgáltatási Szerződés: a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó megállapodás, melynek megkötése a szolgáltatások igénybevételének feltétele

Ügyfél: a Szolgáltatóval jogviszonyban álló olyan természetes személy, aki valamely, a Szolgáltató által nyújtott ellátást kíván igénybe venni, akinek az ellátásával kapcsolatban költségek merülnek fel, melyekért az Ügyfelet finanszírozási kötelezettség terheli, és akinek a Szolgáltató a tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásokat szervezi és nyújtja

Szolgáltatási díj: a Szolgáltatás nyújtásának ellenértéke

1. Általános adatok, a Szolgáltató elérhetőségei

1.1. A szolgáltató neve: Semmelweis Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2. Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26.

1.3. Cégjegyzékszám: 01-09-879749

1.4. Adószám: 13916974-2-42

1.5. Képviselő: Kovács Róbert ügyvezető

1.6. Postacím: 1450 Budapest Pf. 99.

1.7. Telefonszám: +36 1 550 7007

1.8. E-mail cím: info@semmelweispremium.hu

2. Az egyéni Szolgáltatási Szerződés létrejötte

a) A Szolgáltató és az Ügyfél az egyedi Szolgáltatási Szerződést (a továbbiakban: Szerződés) írásban köti meg. A Szolgáltató az általa értékesítésre kerülő egészségügyi és egyéb, kapcsolódó szolgáltatásokat (a továbbiakban: szolgáltatás) az egyedi Szolgáltatási Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően, az itt meghatározott kereteken belül nyújtja az Ügyfél részére.

b) Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött Szolgáltatási Szerződés a felek a Szolgáltatási szerződést határozott, az Ügyfél által kiválasztott egészségügyi szolgáltatás Szolgáltató által történő megkezdésétől a teljesítéséig terjedő időre kötik, amely időtartam alatt a megrendelt egészségügyi szolgáltatások igénybevételére a mindenkor érvényes és hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadók, az egyedi Szolgáltatási Szerződésben foglalt eltérésekkel

c) A Felek Szolgáltatási Szerződésből eredő jogviszonyára a Ptk. általános és különös szabályai, az egészségügyi törvény rendelkezései, az egyéb jogszabályok, a szakmai irányelvek irányadók, ezek hiányában a módszertani útmutatóban közzétett szabályok, szakmai irányelvek, módszertani útmutatók hiányában pedig a széles körben elfogadott szakirodalomban is közzétett szakmai követelmények töltik ki tartalommal a létrejött jogviszonyt.

d) A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásához szükséges engedélyekkel, valamint a vonatkozó egészségügyi tárgyú jogszabályokban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik, illetve azokat közvetített szolgáltatásként biztosítja. A- Szolgáltató a szolgáltatást elvárható gondossággal, a szakmai és etikai szabályok, illetve irányelvek, valamint a hatályos jogszabályok betartásával nyújtja.

e) A szolgáltatás igénybevételével az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítését – különösen a járó-, és fekvőbeteg szakorvosi ellátást, egyéb speciális orvosi beavatkozásokat, gyógykezeléseket, valamint az Ügyfél által igénybe venni kívánt egyéb szolgáltatásokat – a Szolgáltató közreműködőkkel (alvállalkozókkal) lássa el, akiknek a közvetített szolgáltatásaiért és tevékenységéért úgy felel, mintha a közreműködőire (alvállalkozóira) bízott tevékenységet saját maga látta volna el.

f) Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához egyébként szükséges kiegészítő szolgáltatásokat és ezek tárgyi feltételeit (műtő, vizsgáló, ápoló helyiség, eszközök, diagnosztika, teljes tárgyi infrastruktúra, s ennek valamennyi járulékos, működési és rezsiköltsége) a szolgáltató szintén közvetített szolgáltatásként nyújtja Ügyfél részére. A közvetített szolgáltatások adott ellátásra konkretizált típusait az ÁSZF 1. sz. melléklete tartalmazza.

g) Szolgáltató a vásárolt, közvetített szolgáltatásokra saját betegútszervezési, pénzügyi, általános szervezési, adminisztrációs, logisztikai, marketingköltségeit építi rá részben vagy egészben, s így alakul ki a szolgáltatás publikált fogyasztói ára.

h) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú Ügyfél jognyilatkozatának érvényességéhez – ha törvény eltérően nem rendelkezik – törvényes képviselőjének hozzájárulása és nyilatkozata szükséges.

3. Az ellátási folyamat

3.1. Szolgáltatási Szerződés megkötése

Az Ügyfél köteles az ellátási helyre történt érkezését követően az egyedi Szolgáltatási Szerződést kitölteni, és aláírásával ellátni. A „Szolgáltatási Szerződés” kitöltése, elfogadása és megkötése kötelező, ennek hiányában a Szolgáltatás igénybevétele nem kezdhető meg.

3.2. Ügyfél személyazonosítása

A Szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél azonosításához szükséges személyazonosság igazolására szolgáló, érvényes igazolványt az Ügyfélnek a betegfelvétel során a Szolgáltató által megbízott személynek kell bemutatnia (pl. személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély). Személyazonosság igazolásának megtagadása esetén a szolgáltatás igénybevétele nem kezdhető meg.

3.3. Szolgáltatásnyújtási időpont, a teljesítés helye

a) A Szolgáltatás igénybevétele előzetes bejelentkezés és időpontfoglalás, valamint előrefizetést követően lehetséges.

b) A Szolgáltató az Ügyfelet az előre egyeztetett és lefoglalt időpontban fogadja, a pontos és zökkenőmentes egészségügyi ellátás segítéséről a Szolgáltatónál előjegyzési rendszer gondoskodik.

c) Az előjegyzett időpont vállalásával a Szolgáltató biztosítja a Szolgáltatás előre egyeztetett időpontban történő elvégzését.

d) Járóbeteg ellátás esetén az Ügyfél az előre egyeztetett kezelésre, illetőleg vizsgálatra a lefoglalt időpontot megelőzően legalább 5 perccel köteles megérkezni, és megérkezését köteles jelezni Szolgáltató jelen lévő képviselőjének.

e) Fekvőbeteg-ellátás esetén az eljárási rendet az Árajánlat, illetőleg a Szolgáltatótól kapott szóbeli (telefon) vagy írásbeli (e-mail) közlés tartalmazza, Ügyfél köteles annak megfelelően eljárni.

f) Szolgáltató kötelezettséget vállal a Szerződésben foglalt Szolgáltatások szakszerű és szerződésnek megfelelő nyújtására.

g) A Szolgáltatásokat a Szolgáltatóval közreműködői szerződést kötött egészségügyi személyzet igénybevételével nyújtja a Szolgáltató mindenkori telephelyein, a mindenkor hatályos betegfogadási időben.

h) A Szolgáltató bármikor jogosult módosítani a Szolgáltatás idejét, vagy helyét, de a módosítást haladéktalanul közölni köteles az Ügyféllel, aki a módosítás közlését követő 24 órában jogosult a Szolgáltatás igénybevételétől elállni, kivéve, ha az új időpont az eredeti időponthoz képest nem több, mint 90 perccel tér el, vagy helye nem az eredeti településtől eltérő helyszín.

i) A Szolgáltatás nyújtásában az egészségügyi ellátások természeténél fogva csúszások, késések következhetnek be, melyet az Ügyfél a Szolgáltatási Szerződés aláírásával tudomásul vesz.

j) Amennyiben Szolgáltató rajta kívül álló okok miatt átmenetileg nem képes a Szolgáltatásokat saját telephelyein nyújtani, úgy jogosult az ilyen ellátását a vele szerződéses kapcsolatban álló más egészségügyi intézményben, azonos színvonalú ellátást nyújtó Szolgáltatónál biztosítani.

3.4. Egészségügyi ellátás

a) A Szolgáltatás nyújtása az erre kijelölt és felkészített ellátási helyszínen (kezelő és vizsgáló helyiségben, illetőleg műtőben) zajlik.

b) Az Ügyfél és esetleges kísérői kötelesek az egészségügyi ellátások szolgáltatásának a rendjét betartani, amelyet az adott ellátási helyszín Házirendje szabályoz, melynek tartalmáról az ellátási helyszínen tájékozódhat... Tilos az egészségügyi szolgáltatás rendjét és a Szolgáltató működését megzavarni, vagy akadályozni!

c) A Szolgáltató a javasolt terápiát az ambuláns kezelőlapon rögzíti, vagy amennyiben az nyomban elvégezhető, erről az Ügyfelet szóban tájékoztatja.

d) Amennyiben a kezelést a Szolgáltató a fentiek közlését követően azonnal megkezdi, és azt az Ügyfél elfogadja, úgy kell tekinteni, hogy a terápiás javaslatot az Ügyfél jóváhagyta. Amennyiben az Ügyfél a vele ismertetett javaslatokat nem fogadja el, abban az esetben is köteles a vizsgálat és az orvosi konzultáció költségét a Szolgáltatónak megfizetni.

e) A javasolt terápiától a Szolgáltató az Ügyfél egészségügyi állapota által indokolt esetben és mértékben jogosult önállóan – az Ügyfél előzetes beleegyezése nélkül is - eltérni, azonban ebben az esetben is köteles őt utólag az eltérés okáról és mértékéről tájékoztatni. Nagyobb szakmai eltérés esetén – amennyiben ezt az Ügyfél egészségi állapota, illetőleg a kezelés időpontja lehetővé teszi -, a Szolgáltató köteles erről az Ügyféllel előzetesen egyeztetni.

f) A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a terápia módosulása a kalkulált árajánlat módosulását is jelenti a megváltozott egészségügyi szolgáltatások költségeinek függvényében. A módosult terápia elfogadása ebben az esetben a módosult Árajánlat elfogadását is jelenti. Az Ügyfél köteles azon egészségügyi szolgáltatások ellenértékét is megtéríteni a Szolgáltató részére, amelyeket a Szolgáltató az Ügyfél egészségi állapota által indokoltan és az Ügyfél érdekében fejt ki a részére, olyan időpontban, amikor is az Ügyfél megrendelése, illetőleg hozzájárulásának a beszerzése ehhez nem lehetséges (pl. életveszély elhárításához szükséges egészségügyi beavatkozások és szolgáltatások ellenértéke).

g) Az Ügyfél az egészségügyi ellátás nyújtása során köteles tájékoztatni az orvost, szolgáltatásban közreműködő egyéb személyt minden olyan releváns adatról, információról, körülményről és tényről, amely szükséges és indokolt a kórtörténet megismeréséhez, így kifejezetten, de nem kizárólagosan az alábbiakról: korábbi betegségéről, esetleges műtétek, gyógykezelés, Ügyfél által szedett gyógyszerek, egészségkárosító kockázati tényezői, egyes gyógyszerek összetevőivel szembeni érzékenység. Ennek elmaradása esetén, az ebből eredő minden következmény az Ügyfelet terheli.

h) A javasolt gyógyszerek rendelése az érvényes szakmai előírásoknak, protokolloknak, eljárásrendeknek megfelelően történik, az Ügyféllel történt előzetes megbeszélés, felvilágosítás és egyeztetés után, figyelembe véve az Ügyfél eddigi kórelőzményét, alapbetegségeit azok kórlefolyását, a szövődményeket és az előzetesen nem várt, de esetlegesen kialakuló állapotromlást.

i) Szolgáltató rögzíti, hogy bizonyos előre nem látható esetekben az általa kijelölt és az Ügyféllel közölt orvos akadályoztatva lehet abban, hogy az előre egyeztetett időpontban az Ügyfél rendelkezésére álljon. A Szolgáltató erre az esetre vállalja, hogy az általa kijelölt orvos akadályoztatásáról való tudomásszerzését követően az Ügyféllel haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az Ügyfél által megadott elérhetőségek valamelyike útján és tájékoztatja őt – legkésőbb az egyeztetett időpontban a helyszínen – a kijelölt orvos akadályoztatásáról, valamint arról, hogy az egyeztetett időpontban tud-e helyettesítő orvosról gondoskodni.

Amennyiben a Szolgáltató helyettesítő orvosról gondoskodni nem tud, vagy annak személyét az Ügyfél nem fogadja el, a felek új időpontot kötelesek egyeztetni. Az Ügyfél a fenti okból történő időpont-módosítás miatt kártérítésre nem tarthat igényt. Figyelemmel arra, hogy a betegvizsgálat az Ellátási helyszíneken folyamatosan zajlik, az előre egyeztetett időponthoz képest előfordulhat csúszás a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésében.

j) Az Árajánlatban megadott ár érvényességének a feltétele, hogy az Ügyfél azt 15 napon belül elfogadja, és a beavatkozás végzésére az elfogadástól számított 30 napon belül kerüljön sor. Ezt követően Szolgáltató fenntartja a jogot az ár egyoldalú módosítására. Szolgáltatót szerződéskötési vagy fenntartási kötelezettség nem terheli. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását azonnali hatállyal felfüggeszteni, vagy belátása szerint a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha

a. fizetési kötelezettségének az Ügyfél nem, vagy késedelmesen tesz eleget;

b. megítélése szerint az Ügyfél nem működik megfelelően együtt a Szolgáltatás(ok) eredményes elvégzése érdekében, ideértve különösen, ha:

c. nem tartja be az orvosi utasításokat;

d. más betegeket, a személyzet tagjait magatartásával zavarja;

e. egészségügyi vagy mentális állapota, annak változása a Szolgáltatás megfelelő teljesítését megnehezíti vagy akadályozhatja;

f. az egyeztetett időpontot egynél több alkalommal elmulasztja.

3.5. Egészségügyi dokumentáció

A Szolgáltató az Ügyfél egészségi állapotáról kórtörténeti adatlapot vesz fel (Kórtörténet), továbbá az általa végzett egészségügyi beavatkozásokról és ellátásokról elektronikus nyilvántartást vezet, amely dokumentumokat a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzata szerint betegdokumentációként kezel.

Az Ügyfél a fentiek egy példányát elbocsátásakor átveszi, miután annak tartalmát részletesen ismertették vele, illetve valamennyi betegdokumentáció (végzett vizsgálatok eredményei, előző zárójelentések, Ügyfél külön kérése alapján adathordozók: RTG-, MR-CD, stb.) részére hiánytalanul átadásra kerül. Ennek elmaradása esetén az Ügyfél ezt 8 napon belül köteles a Szolgáltató részére jelezni, ezt követően a Szolgáltató reklamációt nem fogad el.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy adatai, ellátással kapcsolatos dokumentumai az EESZT-be – törvényi kötelezettség teljesítése miatt – feltöltésre kerülnek.

3.6. Együttműködési kötelezettség

A Feleket a Szolgáltatási Szerződés hatálya alatt együttműködési kötelezettség terheli. Az Ügyfél– amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi – köteles a Szolgáltatóval a Szolgáltatás igénybevétele során képességei és ismeretei szerint az alábbiak szerint mindvégig együttműködni.

a) tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről,

b) tájékoztatni őket – saját betegségével összefüggésben – mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről, a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról,

c) fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett,

d) tájékoztatni őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról

e) a gyógykezelésével kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani,

f) tiszteletben tartani más betegek, valamint a Szolgáltatóval jogviszonyban álló dolgozók jogait

A kezelőorvos, ellátó egészségügyi szakember az Ügyfél tájékoztatását ezen információk ismeretében, körültekintően, szükség szerint fokozatosan, az Ügyfél állapotára és körülményeire tekintettel végzi. Amennyiben a kezelés elvégzéséhez az Ügyfél írásbeli nyilatkozata vagy hozzájárulása szükséges, ezek hiányában a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását megtagadhatja.

3.7. Vizsgálati eredmények, egészségügyi információk közlése

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Ügyféllel összefüggésbe hozható egészségügyi információ telefonon történő közlésére nincs lehetőség. Kivételt képez ez alól az életet veszélyeztető eltérés, melyről személyazonosság ellenőrzését, személyazonosítást követően kaphat tájékoztatást.

3.8. Lemondás és kötbér

A Szolgáltatásra előzetesen időpontot foglaló, de értesítés nélkül távolmaradó, vagy járóbeteg-ellátás esetén 15 percet meghaladóan késve érkező Ügyfél esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás díjának 100%-ra, kötbér címén. Az esetlegesen előre befizetett szolgáltatási díjat Szolgáltató ezen esetekben nem téríti vissza. A Szolgáltató a fentiek alkalmazásától az Ügyfél javára, különös méltánylást érdemlő esetben, egyedi döntése alapján eltérhet.

Járóbeteg-ellátás esetén a foglalt időpont kötbérmentesen legfeljebb 48 órával korábban mondható le.

Fekvőbeteg-ellátás esetén a lemondásra vonatkozó feltételeket, valamint a kötbérre vonatkozó rendelkezéseket az árajánlat tartalmazza.

4. Díjfizetés, árajánlat

4.1. Általános információk a Szolgáltatási díjról

Az Ügyfél az általa igénybe vett Szolgáltatásért díjfizetésre köteles. Az Ügyfél a Szolgáltatás ellenértékeként a Szolgáltató weboldalán közzétett, mindenkor hatályos árlista alapján kalkulált, vagy egyedi árajánlatban meghatározott díjat köteles fizetni a Szolgáltatónak.
A Szolgáltatások vonatkozásában meghatározott árak részletezése kérés esetén sem lehetséges. Az árak csökkentésére abban az esetben sincs mód, amennyiben az adott Szolgáltatás valamely részét (pl. valamely vizsgálat stb.) az Ügyfél bármely okból nem veszi igénybe, vagy érzése szerint nem vett igénybe. Az Ügyfél a Szolgáltatási Szerződés aláírásával a fentieket kifejezetten tudomásul veszi.

A Szolgáltatás díja az Árlistában, illetőleg az árajánlatban szereplő Szolgáltatás ellenértéke, mely nem, vagy nem minden esetben, vagy nem teljeskörűen tartalmazza az egyéb, a Szolgáltatással együtt járó esetleges egyéb díjköteles szolgáltatások, valamint a felhasznált anyagok (pl.: gyógyszerek, vérkészítmény, implantátum stb.) eszközök árát.
Nem-invazív ellátások, diagnosztikai vizsgálatok esetén a Szolgáltatás díját előreutalással, a Szolgáltató honlapján történő bankkártyás fizetéssel, illetve bizonyos esetekben az Ellátási helyszínen a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően készpénzzel vagy bankkártyával lehet kiegyenlíteni.
A díjfizetés teljesítéséhez szükséges információkat a jelen ÁSZF 2. sz. melléklete tartalmazza.

Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja. Amennyiben az Ügyfél a módosított árat nem fogadja el, köteles ezt a módosított árajánlat Szolgáltató által részére történő megküldésétől számított 8 napon belül írásban jelezni, ellenkező esetben úgy kell tekinteni, hogy a módosított Árajánlatot elfogadta. Abban az esetben, amennyiben az Ügyfél a módosított árajánlatot nem fogadja el, a Szolgáltató az Ügyfél által esetlegesen előre megfizetett Szolgáltatási díjat 30 napon belül visszatéríti az Ügyfél részére. Szolgáltatót ilyen esetben a Szolgáltatás elmaradásáért vagy késedelméért semmilyen felelősség nem terheli.

Amennyiben az Ügyfél és a Költségviselő személye nem azonos, az Ügyfél a Szolgáltatás díjának megfizetéséért kezesként felel.

Amennyiben az Ügyfél más Költségviselőt jelöl meg, ezt a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, de legkésőbb a számla kiállítását megelőző napig teheti meg.

Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult megtagadni minden további egészségügyi szolgáltatás nyújtását mindaddig, amíg az Ügyfél fennálló tartozását nem egyenlíti ki.

4.2. Bérlet

Szolgáltató meghatározott esetekben a több alkalomból álló Szolgáltatás igénybevételét bérletes rendszerben biztosítja. A Bérlet tartalmazza az adott Szolgáltatásra vonatkozó, a Szolgáltató által előre meghatározott számú ellátás (jellemzően terápiás foglalkozás) költségét. A Bérlet nem váltható vissza és névre szóló, azaz nem átruházható. A Bérletben foglalt Szolgáltatások nem oszthatóak meg, részleges visszatérítésre, vagy az elmulasztott alkalom pótlására- figyelembe véve a csoportterápia sajátosságait - nincs lehetőség. 

4.3. Az árajánlat tartalma, további költségek

A járóbeteg és diagnosztikai ellátások díját a Szolgáltató holnapja tartalmazza. A Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás egyoldalú jogát.

A fekvőbeteg-ellátás költségeit az Árajánlat tartalmazza.

Számla kiküldése

A Szolgáltató a Szolgáltatás díjáról papír alapú, vagy elektronikus számlát állít ki, melyet az Ügyfél által a Szolgáltatási Szerződésben megadott e-mail címre történő megküldésével, vagy az Ügyfél részére történő átadással kézbesít.

4.4. A Szolgáltatási díj módosítása

A Szolgáltató a mindenkori szolgáltatási díjait jogosult egyoldalúan módosítani.

Szolgáltató a díjmódosítás tényét és a hatályos díjjegyzéket – a módosítás hatályba lépését megelőzően – a honlapján köteles közzétenni.

5. Egészségügyi dokumentáció másolatának igénylése

Az Ügyfél eredményekről a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, így különösen az 1997. évi CLIV. törvény 24§ 3/c bekezdés értelmében a jelen ÁSZF-ben és az egyedi Szolgáltatási Szerződés betartásával, írásban másolatot kérhet. Kérését az adatvedelem@semmelweispremium.hu e-mail címen tudja jelezni.

A másolat elkészítésének és megküldésének esetleges költségeit az Ügyfél viseli.

6. Ügyfél felelőssége Szolgáltató által biztosított eszközökért

Amennyiben az orvos döntése alapján indokolt, a Szolgáltató meghatározott időtartamra Holter EKG, illetve ABPM mérésére szolgáló, vagy egyéb más készüléket (továbbiakban: eszköz) ad kölcsön az Ügyfélnek. Az Ügyfél azt kizárólag a meghatározott célból és időtartamra jogosult használni, melyet a határozott időtartam lejártával köteles a Szolgáltatónak visszaadni. Az átvett készülék a Szolgáltató tulajdonát képezi. Az eszközt az Ügyfél hibátlan és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a Szolgáltatónak visszaadni.

Amennyiben az Ügyfél az eszközt hibásan, sérülten, működésképtelen állapotban, vagy késedelmesen szolgáltatja vissza, a Szolgáltató jogosult az ebből eredő költségeit az Ügyféllel szemben érvényesíteni.

7. Felelősség

A Szolgáltatásokat az Ügyfél egyéni elhatározása, saját döntése alapján veszi igénybe. Ügyfél a Szolgáltatási Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy minden Szolgáltatásnak, mint orvosi beavatkozásnak, kezelésnek kockázata van, és mindazt a kockázatot, amelyért az orvos nem tehető felelőssé, a betegnek kell viselnie. Az egyes Ügyfeleknél a gyógyulás menete és időtartama eltérő lehet, vagy az átlagostól eltérhet.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a következményekért, amelyek az Ügyfél Szolgáltatási Szerződésből – így jelen ÁSZF-ből is – eredő kötelezettségei megszegéséből adódik, vagy abból, hogy az orvosok és az ellátásban közreműködők egyéb, gyógyulással illetőleg a gyógykezeléssel kapcsolatos utasításait nem tartja be, az előírt gyógyszert nem szedi, vagy nem az orvosi rendelvénynek megfelelően szedi, illetőleg az előírt terápiát nem az orvosi rendelvénynek megfelelően alkalmazza.

A Szolgáltató minden tőle elvárható lépést megtesz azért, hogy az egészségügyi ellátás során érvényesüljenek a jogszabályban foglalt, vagy egyéb szakmai szabályok, így különösen a tudomány mindenkori állását tükröző és bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek, ezek hiányában a megalapozott, széles körben elfogadott szakirodalmi közlésekre, vagy szakmai konszenzusra támaszkodó szakmai ajánlások, valamint azért, hogy a szolgáltatása a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználásával szakmailag hatásosan nyújtható legyen.

8. Panaszkezelés

Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos reklamációk ügyében a Szolgáltató panaszkezeléssel megbízott munkatársa jár el.

cím: 1450 Budapest, Pf. 99.

e-mail: panaszugyintezes@semmelweispremium.hu

A Szolgáltatással kapcsolatban a Szolgáltató reklamációkat kizárólag az Ügyféltől, illetve írásbeli meghatalmazottjától, kizárólag írásban fogad el.

Szolgáltató a panaszt 30 napon belül bírálja el, és írásban értesíti az Ügyfelet annak eredményéről.

9. Személyes adatok kezelése, adatvédelem, betegjogok

Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételéhez köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátania, a Szolgáltatási Szerződésben feltüntetnie legalább az alábbi adatokat: családi és utónév, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím. A Szolgáltatási Szerződés megkötéséhez, valamint az Ügyfél személyazonosságának megállapítása céljából az Ügyfél hozzájárulását adja ahhoz, hogy azonosítása érdekében Szolgáltató személyazonosító igazolványát (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) és lakcímkártyáját elkérje.

A Szolgáltató elkötelezett az Ügyfelek adatainak legmagasabb szintű, jogszabályban rögzített védelme iránt. A Szolgáltató a honlapján közzéteszi az Adatvédelmi Szabályzatot.

A Szolgáltató az Ügyfél előzetes hozzájárulásán alapuló adatkezelést minden esetben a hatályos jogszabályokban foglaltak maradéktalan betartásával, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info. tv.) valamint a 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően végzi.

10. Egyéb rendelkezések

Az Ügyfél jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra. Az Ügyfelet megillető tájékoztatáshoz való jog vonatkozásában az Eütv. rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató rögzíti, hogy a tájékoztatást az Ügyfél részére saját választása szerint akár szóban, akár írásban megadhatja. A Szolgáltató a tájékoztatást magyar nyelven nyújtja.

Amennyiben az Ügyfél igénye alapján a tájékoztatáshoz tolmácsot, vagy jeltolmácsot vesz igénybe, úgy ezen személy kiválasztása és megbízása az Ügyfél feladata, melynek költségeit az Ügyfél köteles viselni. A Szolgáltató a tolmács magatartásáért és tevékenységéért semmilyen felelősséget nem vállal.

A cselekvőképes Ügyfél a tájékoztatásról lemondhat, kivéve, ha betegsége természetét ismerni kell ahhoz, hogy mások egészségét ne veszélyeztesse. Ha a beavatkozásra az Ügyfél kezdeményezésére és nem terápiás célból kerül sor, a tájékoztatásról való lemondás csak írásban érvényes.

Az Ügyfelet megilleti az önrendelkezéshez való jog. Ennek keretében az Ügyfél szabadon döntheti el, hogy kívánja-e a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásait igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza. Az Ügyfél döntése nem érinti azonban az Ügyfél díjfizetési kötelezettségét a Szolgáltató által már elvégzett, illetőleg elvégezni megkezdett szolgáltatások vonatkozásában, amelyek ellenértékét köteles megtéríteni a Szolgáltatónak.

Az Ügyfélnek joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt vegyen. A Szolgáltató részéről bármilyen egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz az Ügyfél megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja. Az Ügyfél ezen beleegyezését szóban, írásban és ráutaló magatartással is megadhatja, kivéve, ha a törvény eltérően rendelkezik.

Az invazív beavatkozásokhoz az Ügyfél írásbeli, vagy – amennyiben erre nem képes – két tanú együttes jelenlétében, szóban vagy más módon megtett nyilatkozata szükséges.

A beavatkozás elvégzéséhez szükséges Ügyféli beleegyezés hiányában, vagy megadásának a megtagadása esetén a Szolgáltató jogosult az egészségügyi beavatkozás elvégzését megtagadni és a megkötött Szolgáltatási Szerződéstől elállni, a jelen ÁSZF-ben szabályozott jogkövetkezmények (kötbér) alkalmazása mellett.

Az Ügyfél a Szolgáltatás nyújtásához való beleegyezését bármikor visszavonhatja, az alapos ok nélküli visszavonás esetén azonban köteles az ennek következtében a jelen ÁSZF szerinti költségek viselésére megtérítésére.

A cselekvőképes Ügyfél – ha az Eütv. eltérően nem rendelkezik – közokiratban, teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy – írásképtelensége esetén – két tanú együttes jelenlétében megtett nyilatkozattal

a) megnevezheti azt a cselekvőképes személyt, aki jogosult helyette a beleegyezés, illetve a visszautasítás jogát gyakorolni, illetve, akit az Eütv. 13. § alapján tájékoztatni kell,

b) az a) pontban meghatározott személy megjelölésével vagy anélkül az Eütv. 16. § (2) bekezdése szerinti személyek közül bárkit kizárhat a beleegyezés és a visszautasítás jogának helyette történő gyakorlásából, illetve az Eütv. 13. § szerinti tájékoztatásból.

Amennyiben az Ügyfél cselekvőképtelen és nincs az előbbi bekezdés a) pontja alapján nyilatkozattételre jogosult személy, a beleegyezés és a visszautasítás jogának a gyakorlására az Eütv. 16. § (2) bekezdésében megjelölt sorrendben az ott megjelölt személyek jogosultak. Az egy sorban nyilatkozattételre jogosultak ellentétes nyilatkozata esetén az Ügyfél egészségi állapotát várhatóan legkedvezőbben befolyásoló döntést kell figyelembe venni.

Az Ügyfél beavatkozásokba történő beleegyezését vélelmezni kell, ha egészségi állapota következtében beleegyező nyilatkozat megtételére nem képes, és

a) a fentiek szerint a beleegyezés jogának a gyakorlására az Ügyfél által megnevezett személy nyilatkozatának beszerzése késedelemmel járna;

b) invazív beavatkozások esetén akkor, ha az előbbi, vagy az Eütv. 16. § (2) bekezdése szerinti személy nyilatkozatának beszerzése késedelemmel járna és a beavatkozás késedelmes elvégzése az Ügyfél egészségi állapotának súlyos vagy maradandó károsodásához vezetne.

Az Ügyfél beleegyezésére nincs szükség abban az esetben, ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása mások - ideértve a 24. hetet betöltött magzatot is - egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, továbbá, ha a beteg közvetlen életveszélyben van.

A cselekvőképes Ügyfelet megilleti az ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné. Az Ügyfél minden olyan ellátást, amelynek elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás következne be, csak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban, illetve írásképtelensége esetén két tanú együttes jelenlétében utasíthat vissza. Ez utóbbi esetben a visszautasítást az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell, amelyet a tanúk aláírásukkal hitelesítenek. Az életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítására és annak részletszabályaira, illetőleg a cselekvőképes személy későbbi esetleges cselekvőképtelensége esetére tett nyilatkozataira és azok tartalmára az Eütv. rendelkezései az irányadók.

A Szolgáltató ellenőrzési körén kívül eső minden olyan körülmény, (pl. háború, fegyveres összeütközés bármely formája, szélsőséges időjárási helyzet, járvány helyzet stb.) mely a szerződéskötés időpontjában előre nem volt látható, aminek az elkerülése a Szolgáltató részéről nem volt elvárható és negatívan befolyásolja jelen szerződés teljesítését, nem eredményez Szolgáltató részéről a szerződésszegést, és nem alapozza meg az Ügyfél kártérítési igényét.

11. Záró rendelkezések

Amennyiben jelen ÁSZF, illetve a Szerződés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti az ÁSZF, illetve a Szerződés többi részének érvényességét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a szabályozás(ok) érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzéseinek. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi okok miatt lehetetlen lenne, úgy a Felek visszavonhatatlanul kötelezik magukat arra, hogy – jelen szabályozás szellemében – kiegészítő Szerződés(eke)t kötnek. Az előző bekezdésben foglalt szabályozás értelemszerűen érvényes az ÁSZF, illetve a Szerződés végrehajtása vagy értelmezése során esetleg felmerült szabályozási hézagokra is.

A Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, köteles azonban a módosítás tényét, és a módosult ÁSZF-et honlapján közzétenni. A jelen ÁSZF módosítása nem hat ki a már korábban megkötött Szolgáltatási Szerződésre.

A Felek a Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő, mindenekelőtt a Szerződés megszegésével, fennállásával, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos vitás kérdések eldöntését a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény rendelkezései, illetve a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Jelen ÁSZF 2023. március 24. napjától hatályos.

Az ÁSZF 1. sz. melléklete (közvetített szolgáltatások adott ellátásra konkretizált típusai) letölthető itt.

Az ÁSZF 2. sz. melléklete (díjfizetés teljesítéséhez szükséges információk) letölthető itt.

Szakterület - kereső Orvoskereső

Blog

November a prosztatarák megelőzés hónapja

November a prosztatarák megelőzés hónapja

Prof. Dr. Nyirády Péter a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika igazgatója, urológia szakorvos egyetemi tanár arról is beszélt, hogy nem csak idősebb korban alakulhat ki a prosztatarák, ezért fontos azon férfiaknak mindenképpen részt venni a prosztatarák-szűrésen, ahol a prosztata, vagy az emlődaganatos megbetegedését már diagnosztizálták a családban. Tovább

Központi előjegyzés:

Hétfő – Csütörtök: 08:00 – 18:00

Péntek: 08:00 – 16:00

+36 1 550 7007

elojegyzes@semmelweispremium.hu

Social media